Як дауней называли чайник для заварки чаю?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Як дауней называли чайник для заварки чаю.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Molotovvlad20 20 сент. 2020 г., 10:33:26

Засланка , проверяла я.

HCS 26 мая 2020 г., 6:39:15 | 5 - 9 классы

Как называется выступление 5, 6, 3, музыкантов?

Как называется выступление 5, 6, 3, музыкантов.

GenGar711 13 июл. 2020 г., 22:46:26 | 1 - 4 классы

Падзялiць назоунiкi, якiя ужываюцца тольi у форме адзiночнага лiку, i у форме множнага лiку?

Падзялiць назоунiкi, якiя ужываюцца тольi у форме адзiночнага лiку, i у форме множнага лiку.

Акуляры, ложак, золата, вочы, абцугi, чай, апiлкi.

Усмешкi, нажнiцы, моладзь, бусы,.

Usm7521 7 июл. 2020 г., 11:02:04 | 5 - 9 классы

Нужен текст по без язу за 8 класс называется"бярозка"?

Нужен текст по без язу за 8 класс называется"бярозка"!

Срочно!

Это пересказ такой!

Zosimslava 12 июл. 2020 г., 21:01:31 | 10 - 11 классы

Пожалуйста исправьте ошибки поставьте запятые) здесь на белорусском языке РЫГОР БАРАДУЛIН - - таленавiты паэт?

Пожалуйста исправьте ошибки поставьте запятые) здесь на белорусском языке РЫГОР БАРАДУЛIН - - таленавiты паэт.

Ен рана заявiу пра сабе звонкiм словам.

Барадулiн як паэт пачынауся з кнiжкi "Маладзiк над стэпам".

Паэзiя Рыгора Барадулiна - - паэзiя любвi да чысцiнi вясковага жыцця.

Паэзiя сына вескi.

У сваiх вершах ен раскрыу высакародныя маральна - этiчныя прынцыпы вясковага жыцця.

Жыццевае крэда паэта - гуманiста, дзе былi зроблены першыя крокi па зямлi, дзе так доуга стаяла матчына хата, зроблен.

У пасляваенныя гады жаночымi рукамi –.

Гэта першая тэма яго паэзii.

Другая тэма паэзii Рыгора Барадулiна - пейзажная лiрыка.

Паэт, стараючыся раскрыць жывую душу прыроды, пастаянна парауноувае яе з чалавечай душой, праводзiць паралель памiж жывым i нежывым.

Прырода паустае у яго вершах нейкай незвычайнай, загадковай.

У гэтых вершах праявiлася майстэрства паэта маляваць словам.

Тэма Радзiмы i бацкаушчыны - галоунае у творчасцi Рыгора Барадулiна, яна праходзiць праз усе яго зборнiкi.

«МАЯ БАЦЬКАУШЧЫНА» i т.

Д. Рыгор Барадулiн адным з першых у беларускай паэзii адгукнууся на трагедыю Чарнобыля.

Голас ЛЕАНIДА ГАЛУБОВIЧА адразу загучау у лiтаратуры таленавiта i па - мастацку важка.

Яго першая кнiга "Таёмнасць агню» стала падзеяй лiтаратурнага года (1984).

Крытыкi i старэйшыя пiсьменнiкi шчыра вiталi з'яулене паэта, адзначаючы яго развiтую паэтычную культуру верша.

Леанiд Галубовiч па складу таленту лiрычны паэт.

У "Таемнасцi агню” «перад намi шырока разгарнуся свет чалавечых пачуццяу i перажыванняу, шчырых сумленняу i прызнанняу.

Вельмi натуральна, арганiчна, асбiста прагучау яго верш "Паэзiя", у якiм паэт дзелiцца з намi сваiм душэуным вопытам, унутранымi думкамi, перажываннямi.

Адносiны да паэзii у Леанiда Галубовiча вызначаюцца маральнай чысцiней i трываласцю поглядау, глыбокай асэнсаванасцю свайго "я” у паэтычнам свеце.

Паэт ва усiм давяраецца жыццеваму i прцоунаму вопыту.

Герой Леанiда Галубовiча мае у душы моцны сялянскi корань i таму у стауленнi да самых розных з'яу, падзей.

Вобразы роднай зямлi ва успрыманнi Леанiда Галубовiча набываюць паунаважную паэтычную каштоунасць.

Паэт iмкнецца раскрыць радасць, боль зямнога быцiя.

У творах пра прыроду сустрэнем лiрычны роздум, узрушаны жэст, жывую фiласоускую думку.

Свет паэзii Леанiда Галубовiча поунiцца трывожнымi думкамi пра родную зямлю, самаадчуванне на ёй чалавека.

Упэунена гучыць у паэзii голас ЛЮДЗЬМIЛЫ ЗАБАЛОЦКАЙ.

Яна выдала тры сбонiка : "Сакавiк", "Радаводны васiлек", "Святло Палыну".

Асноуныя тэмы апошняга з iх - - гiстарычная памяць народа, клопат чалавека пра мiр на зямлi.

Белую Русь паэтэса называе "кветкай мужнай красы".

Людзмiла Забалоцкая выступала супраць усяго пачварнага, што яшчэ сустракаецца у жыццi : дзецi цураюцца сваiх бацькоу, маладыя бацькi адракаюцца ад сваiх дзяцей.

Яна упэунена, што грамадства ачыстiцца ад гразi.

Паэзiя будзе жыць вечна, пакуль свецiць сонца, iдзе дождж.

Творчыя iнтарэсы НIЛА ГIЛЕВIЧА шырокiя i разнастайныя, у многiх творах адчуваецца сувязь з бiяграфiчнымi момантамi, канкрэтнымi падзеямi i фактамi.

Пачау пiсаць у 9 гадоу.

У 1946 у часопiсе “Бярозка” быу надрукаваны яго першы верш – “Яблынька”.

У студэнцкiя гады шмат друкавауся i на 3 - м курсе БДУ, быу прыняты у члены саюза пiсьменнiкау Беларусi.

У 1957 выходзiць яго першы зборнiк – “Песня у дарогу”.

У вершах гэтага зборнiка асвятляецца студэнцкая маладосць, каханне (“на схiле лета”, “наша”).

Пазней у паэме “100 вузлоу памяцi”.

Паэт даволi самакрытычна паставiуся да ранняга перыяда сваей творчасцi.

У яго i у маладым узросце былi вельмi сур’езныя i сталыя адносiны да творчай працы.

Зараз мы можам назваць шматлiкiя яго зборнiкi : “Прадвесня iдзе па зямлi” (1959), “Неспакой” (1961), “Бальшак” (1965), “Перазовы” (1967), “Лiсце трыпутнiку” (1962), “Выбраныя творы у 2х тамах” (1981), “Любоу прасветлая” (1996).

Шмат зборнiкау адрасована дзецям : “Зялены вострау”, “Загадкi”.

Для паэта вельмi блiзкiя тэмы гераiчнай памяцi народа i гiстарычнае мiнулае роднага краю.

Памяць вайны не адпускае паэта праз усе жыцце, клiча вяртацца у маленства… “Зямля бацькоу : Лагойшчына мая”, “Ты кажащ, я не ведаю вайны”.

З жудасцю i трагiзмам, пракленам фашысцкаму варварству прасякнута паэма “А ранiцы ужо не было”.

Асаблiвую заклапочанасць у паэта выклiкае праблема адносiн грамадскасцi да роднага слова, да роднай мовы, “мовы майго народа”.

Зауседы было роднае слова прадметам асаблiвай павагi, адзнакай высокай культуры i iнтэллегентнасцi, абурэнне i iронiя скiраваны да тых, хто вырасце з роднай мовы.

Цеплыня, чалавечнасць, адчуваюцца у яго творах пра адзiнокую старасць пакiнутых бацькоу, пра адносiны да культурнай спадчыны свайго народа (“Спадчына”, “Нарач”, “А дзе ж тая крынiчанька” i iнш.

). У сваiх вершах ён пiша пра час i пра сябе, пра аднауленне жыцця i пераемнасць пакаленняу, пра адчуджэнне моладзi ад зямлi.

Berendt97 13 июн. 2020 г., 15:23:32 | 10 - 11 классы

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку?

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку.

Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .

2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне.

3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі .

4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Dia5na 29 мар. 2020 г., 8:56:56 | 5 - 9 классы

Какое растение называют высшим?

Какое растение называют высшим.

Qsergeyq1234 22 июн. 2020 г., 17:52:14 | 1 - 4 классы

Аб им мы марыли дауна?

Аб им мы марыли дауна.

У дом прыехала кино.

У разетку падключаецца.

Вы открыли страницу вопроса Як дауней называли чайник для заварки чаю?. Он относится к категории Беларуская мова. Уровень сложности вопроса – для учащихся 1 - 4 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории Беларуская мова, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.